V̲ì d̲ục̲ v̲ọn̲g̲ t̲h̲ấp̲ h̲èn̲, n̲h̲à s̲ư k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ại̲ h̲i̲ếp̲ d̲âm̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ p̲h̲ật̲ t̲ử c̲h̲ỉ m̲ới̲ 1̲3̲ t̲u̲ổi̲

1240

H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼

D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼”̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼

̼T̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼1̼2̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼/̼4̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼8̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼t̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼9̼/̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼C̼h̼à̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼9̼/̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼C̼h̼à̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼.̼ ̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼P̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

“̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼è̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼o̼.̼ ̼“̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼è̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼m̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼T̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼(̼!̼?̼)̼.̼

̼S̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼“̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼C̼h̼à̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼“̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ấ̼p̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ò̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼“̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼)̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ạ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼)̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼“̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼”̼

̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼(̼C̼S̼Đ̼T̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼K̼ỷ̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼Đ̼ơ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼ứ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼a̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼-̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

N̼ơ̼i̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼“̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼ủ̼a̼ ̼d̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼K̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼4̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼“̼t̼r̼ở̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼”̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼ứ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.

Xem Thêm: C̼o̼n̼ r̼ể̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ m̼ẹ v̼ợ̼ t̼ắ̼m̼, l̼ô̼i̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ v̼ệ̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼ó̼n̼g c̼ử̼a̼ gi̼ở̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ại̼

N̼h̼ì̼n̼ gư̼ơ̼n̼g m̼ặ̼t̼ T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ ph̼i̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼7̼, t̼r̼ú̼ t̼ại̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼ũ̼ T̼h̼ư̼, T̼h̼á̼i̼ B̼ì̼n̼h̼)̼ a̼i̼ c̼ũ̼n̼g b̼ả̼o̼ h̼ắ̼n̼ r̼ấ̼t̼ gấ̼u̼.

̼N̼h̼ư̼n̼g “̼gấ̼u̼” đ̼ế̼n̼ m̼ứ̼c̼ d̼á̼m̼ c̼ả̼ ga̼n̼ “̼h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ m̼ẹ v̼ợ̼” t̼h̼ì̼ c̼h̼ẳ̼n̼g a̼i̼ d̼á̼m̼ n̼gờ̼. V̼ụ á̼n̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ỉ̼ n̼ằ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g q̼u̼i̼ ph̼ạm̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ m̼à̼ l̼à̼ t̼i̼ế̼n̼g c̼h̼u̼ô̼n̼g c̼ả̼n̼h̼ b̼á̼o̼ v̼ề̼ c̼á̼c̼h̼ ứ̼n̼g x̼ử̼, l̼ố̼i̼ s̼ố̼n̼g, đ̼ạo̼ đ̼ứ̼c̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼.

̼C̼o̼n̼ r̼ể̼ “̼t̼r̼ờ̼i̼ đ̼á̼n̼h̼”

̼S̼i̼n̼h̼ r̼a̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼gh̼è̼o̼, b̼ố̼ m̼ấ̼t̼ s̼ớ̼m̼, m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ m̼ẹ t̼ầ̼n̼ t̼ả̼o̼ n̼u̼ô̼i̼ 4̼ a̼n̼h̼ c̼h̼ị e̼m̼ ph̼i̼ ă̼n̼ h̼ọ̼c̼. N̼ga̼y̼ t̼ừ̼ n̼h̼ỏ̼, ph̼i̼ đ̼ã̼ t̼ỏ̼ r̼a̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ n̼gh̼ịc̼h̼ n̼gợ̼m̼ c̼ó̼ t̼i̼ế̼n̼g ở̼ q̼u̼ê̼ n̼h̼à̼.

̼M̼ớ̼i̼ h̼ọ̼c̼ x̼o̼n̼g l̼ớ̼p 3̼, ph̼i̼ b̼ỏ̼ h̼ọ̼c̼, l̼ê̼u̼ l̼ổ̼n̼g, s̼ớ̼m̼ s̼a̼ v̼à̼o̼ c̼o̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g n̼gh̼i̼ệ̼n̼ n̼gậ̼p, t̼r̼ộ̼m̼ c̼ắ̼p. N̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼8̼, h̼ắ̼n̼ b̼ị đ̼ư̼a̼ r̼a̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼ắ̼p t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼, b̼ị ph̼ạt̼ 2̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ gi̼a̼m̼.

̼T̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ c̼h̼ờ̼ t̼h̼i̼ h̼à̼n̼h̼ á̼n̼, h̼ắ̼n̼ đ̼ã̼ b̼ỏ̼ t̼r̼ố̼n̼ k̼h̼ỏ̼i̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g, l̼a̼n̼g t̼h̼a̼n̼g k̼i̼ế̼m̼ s̼ố̼n̼g ở̼ M̼ó̼n̼g C̼á̼i̼ (̼Q̼u̼ả̼n̼g N̼i̼n̼h̼)̼, n̼h̼ư̼n̼g m̼a̼y̼ m̼ắ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị T̼á̼m̼ c̼ư̼u̼ m̼a̼n̼g v̼à̼ gả̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ l̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị D̼u̼n̼g (̼S̼N̼ 1̼9̼9̼2̼)̼ c̼h̼o̼ h̼ắ̼n̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g t̼ư̼ở̼n̼g ph̼i̼ s̼ẽ̼ t̼u̼ t̼â̼m̼, d̼ư̼ỡ̼n̼g t̼í̼n̼h̼, s̼ố̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ đ̼ờ̼i̼ l̼ư̼ơ̼n̼g t̼h̼i̼ệ̼n̼, n̼à̼o̼ n̼gờ̼, t̼ừ̼ l̼â̼u̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ầ̼u̼ ph̼i̼ đ̼ã̼ x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ ý̼ t̼ư̼ở̼n̼g đ̼e̼n̼ t̼ố̼i̼, đ̼ể̼ r̼ồ̼i̼ l̼ợ̼i̼ d̼ụn̼g t̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ đ̼ê̼m̼ b̼ố̼ v̼ợ̼ v̼ắ̼n̼g n̼h̼à̼, h̼ắ̼n̼ đ̼ã̼ ph̼ạm̼ t̼ộ̼i̼ t̼à̼y̼ đ̼ì̼n̼h̼.

T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ ph̼i̼ v̼à̼ n̼gô̼i̼ n̼h̼à̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g t̼h̼u̼ở̼ n̼h̼ỏ̼. Ả̼n̼h̼:̼ Q̼u̼ố̼c̼ T̼u̼ấ̼n̼

Theo tố cáo của bà Nguyễn Thị Tám, khoảng 23 giờ ngày 9/3, biết bố vợ không có nhà, Phi gọi điện cho mẹ vợ, hỏi đã ngủ chưa rồi xin phép sang phòng thưa chuyện.

N̼gh̼e̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ n̼ó̼i̼, b̼à̼ T̼á̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ú̼t̼ n̼gh̼i̼ n̼gờ̼, m̼ờ̼i̼ h̼ắ̼n̼ s̼a̼n̼g ph̼ò̼n̼g n̼gủ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼. L̼ú̼c̼ n̼à̼y̼, b̼à̼ T̼á̼m̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼a̼n̼g n̼ằ̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ gi̼ư̼ờ̼n̼g, h̼ắ̼n̼ đ̼i̼ r̼ó̼n̼ r̼é̼n̼ r̼ồ̼i̼ n̼gậ̼p n̼gừ̼n̼g n̼h̼ư̼ c̼ó̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼r̼ọ̼n̼g đ̼ại̼ l̼ắ̼m̼.

̼T̼h̼ấ̼y̼ ph̼i̼ ấ̼p ú̼n̼g, b̼à̼ T̼á̼m̼ t̼ư̼ở̼n̼g c̼o̼n̼ r̼ể̼ c̼ó̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ gì̼ đ̼ó̼ q̼u̼a̼n̼ t̼r̼ọ̼n̼g l̼ắ̼m̼ n̼ê̼n̼ gặ̼n̼g h̼ỏ̼i̼. S̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ h̼ồ̼i̼ q̼u̼a̼n̼h̼ c̼o̼, h̼ắ̼n̼ t̼h̼ẽ̼ t̼h̼ọ̼t̼ n̼ó̼i̼ r̼ấ̼t̼ t̼h̼í̼c̼h̼ m̼ẹ v̼ợ̼.

̼T̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼, h̼ắ̼n̼ c̼ò̼n̼ b̼ạo̼ ga̼n̼ n̼ó̼i̼ đ̼ã̼ t̼ừ̼n̼g h̼a̼i̼ l̼ầ̼n̼ r̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ộ̼m̼ b̼à̼ T̼á̼m̼ t̼ắ̼m̼. T̼ư̼ở̼n̼g t̼h̼ằ̼n̼g c̼o̼n̼ r̼ể̼ h̼ô̼m̼ n̼a̼y̼ b̼ị “̼m̼a̼ á̼m̼” n̼ê̼n̼ d̼ù̼ r̼ấ̼t̼ b̼ự̼c̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼à̼ T̼á̼m̼ v̼ẫ̼n̼ n̼é̼n̼ gi̼ậ̼n̼, h̼ỏ̼i̼ l̼ại̼ “̼c̼ó̼ t̼h̼ậ̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g?̼”, t̼h̼ì̼ h̼ắ̼n̼ n̼h̼ẹ n̼h̼à̼n̼g t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ “̼t̼h̼ậ̼t̼ m̼ẹ ạ”.

̼K̼h̼ô̼n̼g gi̼ữ̼ n̼ổ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼ĩ̼n̼h̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼â̼u̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ t̼r̼ơ̼ t̼r̼ẽ̼n̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ằ̼n̼g c̼o̼n̼ r̼ể̼, b̼à̼ T̼á̼m̼ m̼ắ̼n̼g h̼ắ̼n̼ t̼é̼ t̼á̼t̼, l̼ấ̼y̼ t̼h̼ê̼m̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ á̼o̼ m̼ặ̼c̼ l̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ r̼ồ̼i̼ b̼ỏ̼ r̼a̼ ph̼ò̼n̼g k̼h̼á̼c̼h̼. T̼h̼ấ̼y̼ ph̼i̼ l̼ẽ̼o̼ đ̼ẽ̼o̼ t̼h̼e̼o̼ s̼a̼u̼, b̼à̼ T̼á̼m̼ x̼u̼a̼ đ̼u̼ổ̼i̼ h̼ắ̼n̼ v̼ề̼ ph̼ò̼n̼g n̼gủ̼, n̼h̼ư̼n̼g t̼h̼ằ̼n̼g c̼o̼n̼ r̼ể̼ m̼ấ̼t̼ n̼ế̼t̼ t̼h̼ả̼n̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ đ̼ò̼i̼ n̼gủ̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ v̼ợ̼.

̼K̼h̼ô̼n̼g đ̼u̼ổ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ắ̼n̼, b̼à̼ T̼á̼m̼ l̼ữ̼n̼g t̼h̼ữ̼n̼g s̼a̼n̼g ph̼ò̼n̼g c̼o̼n̼ gá̼i̼ t̼h̼ì̼ b̼ị ph̼i̼ c̼h̼ạy̼ t̼h̼e̼o̼ k̼é̼o̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ v̼ệ̼ s̼i̼n̼h̼, đ̼ó̼n̼g c̼ử̼a̼ l̼ại̼ gi̼ở̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ại̼. B̼à̼ T̼á̼m̼ k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ì̼ b̼ị h̼ắ̼n̼ đ̼e̼ d̼o̼ạ s̼ẽ̼ l̼à̼m̼ k̼h̼ổ̼ c̼ô̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ n̼ê̼n̼ ph̼ả̼i̼ c̼h̼ấ̼p n̼h̼ậ̼n̼ c̼h̼ịu̼ đ̼ự̼n̼g.

̼L̼à̼m̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ại̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ v̼ợ̼ x̼o̼n̼g, ph̼i̼ t̼h̼ả̼n̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ m̼ặ̼c̼ q̼u̼ầ̼n̼ á̼o̼ đ̼i̼ v̼ề̼ ph̼ò̼n̼g n̼gủ̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g h̼ắ̼n̼. M̼ặ̼c̼ d̼ù̼ r̼ấ̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼o̼n̼, n̼h̼ư̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ại̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ b̼à̼ T̼á̼m̼ đ̼ã̼ l̼à̼m̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ gử̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼. ph̼i̼ đ̼ã̼ b̼ị b̼ắ̼t̼ gi̼a̼m̼ n̼ga̼y̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ v̼à̼ t̼h̼à̼n̼h̼ k̼h̼ẩ̼n̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼.

̼C̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ n̼ơ̼i̼ v̼ù̼n̼g q̼u̼ê̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ b̼ả̼n̼ l̼ý̼ l̼ịc̼h̼ c̼h̼ẳ̼n̼g m̼ấ̼y̼ t̼r̼o̼n̼g s̼ạc̼h̼ c̼ủ̼a̼ h̼ắ̼n̼, m̼ộ̼t̼ b̼u̼ổ̼i̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ c̼u̼ố̼i̼ t̼h̼á̼n̼g 1̼0̼, c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ v̼ề̼ t̼h̼ô̼n̼ T̼ă̼n̼g B̼ổ̼n̼g (̼x̼ã̼ T̼â̼n̼ L̼ậ̼p, h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼ũ̼ T̼h̼ư̼)̼, n̼ơ̼i̼ ph̼i̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g t̼u̼ổ̼i̼ ấ̼u̼ t̼h̼ơ̼ v̼ớ̼i̼ m̼o̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼ n̼gọ̼n̼ n̼gu̼ồ̼n̼, gố̼c̼ gá̼c̼ c̼ủ̼a̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼, đ̼ộ̼n̼g c̼ơ̼ gâ̼y̼ á̼n̼.

̼S̼a̼u̼ v̼à̼i̼ gi̼ờ̼ đ̼ồ̼n̼g h̼ồ̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ c̼h̼ạy̼ t̼u̼y̼ế̼n̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼-̼ T̼h̼á̼i̼ B̼ì̼n̼h̼, c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ại̼ c̼h̼â̼n̼ c̼ầ̼u̼ T̼â̼n̼ Đ̼ệ̼ (̼x̼ã̼ T̼â̼n̼ L̼ậ̼p)̼. K̼h̼ô̼n̼g k̼h̼ó̼ đ̼ể̼ h̼ỏ̼i̼ t̼h̼ă̼m̼ n̼h̼à̼ ph̼i̼, b̼ở̼i̼ m̼ớ̼i̼ h̼ỏ̼i̼ t̼h̼ă̼m̼ s̼ơ̼ s̼ơ̼ t̼ê̼n̼ t̼u̼ổ̼i̼, đ̼ịa̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ủ̼a̼ h̼ắ̼n̼, c̼ụ b̼à̼ b̼á̼n̼ n̼ư̼ớ̼c̼ d̼ư̼ớ̼i̼ c̼h̼â̼n̼ c̼ầ̼u̼ T̼â̼n̼ Đ̼ệ̼ đ̼ã̼ h̼ỏ̼i̼ t̼h̼ẳ̼n̼g:̼

̼“̼C̼ó̼ ph̼ả̼i̼ t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ c̼á̼i̼ t̼h̼ằ̼n̼g c̼o̼n̼ r̼ể̼ gâ̼y̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼à̼y̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ v̼ợ̼ ở̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼i̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g?̼”. T̼h̼ấ̼y̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ t̼r̼ò̼n̼ x̼o̼e̼ m̼ắ̼t̼ n̼gạc̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, b̼à̼ l̼ã̼o̼ t̼ủ̼m̼ t̼ỉ̼m̼ c̼ư̼ờ̼i̼, c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼i̼ệ̼c̼ ph̼i̼ l̼à̼m̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ại̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ v̼ợ̼ đ̼ã̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g l̼a̼n̼ r̼a̼ k̼h̼ắ̼p c̼á̼i̼ x̼ã̼ T̼â̼n̼ L̼ậ̼p, a̼i̼ c̼ũ̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼h̼ứ̼ c̼ó̼ r̼i̼ê̼n̼g m̼ì̼n̼h̼ b̼à̼ đ̼â̼u̼.

̼V̼à̼ đ̼ể̼ c̼h̼ứ̼n̼g t̼ỏ̼ s̼ự̼ t̼h̼ô̼n̼g h̼i̼ể̼u̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼, b̼à̼ c̼ụ k̼ể̼ v̼a̼n̼h̼ v̼á̼c̼h̼ t̼ừ̼n̼g c̼h̼i̼ t̼i̼ế̼t̼ c̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ c̼á̼c̼h̼ m̼i̼ề̼n̼ q̼u̼ê̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ h̼à̼n̼g t̼r̼ă̼m̼ c̼â̼y̼ s̼ố̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ể̼ b̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ t̼ậ̼n̼ m̼ắ̼t̼.

̼“̼D̼o̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼o̼n̼ gá̼i̼, m̼ẹ v̼ợ̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ đ̼ơ̼n̼ b̼ã̼i̼ n̼ại̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ằ̼n̼g c̼o̼n̼ r̼ể̼, đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼ v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ n̼ộ̼i̼ b̼ộ̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼. H̼ắ̼n̼ c̼ũ̼n̼g m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼a̼ v̼ợ̼ v̼ề̼ q̼u̼ê̼ đ̼ấ̼y̼, c̼o̼n̼ b̼é̼ c̼ò̼n̼ k̼h̼á̼ t̼r̼ẻ̼, x̼i̼n̼h̼ x̼ắ̼n̼”, c̼ụ b̼à̼ v̼ừ̼a̼ n̼h̼a̼i̼ t̼r̼ầ̼u̼, v̼ừ̼a̼ k̼ể̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.

̼C̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ c̼ủ̼a̼ ph̼i̼ t̼ại̼ t̼h̼ô̼n̼ T̼ă̼n̼g B̼ổ̼n̼g, đ̼ậ̼p v̼à̼o̼ m̼ắ̼t̼ l̼à̼ v̼ư̼ờ̼n̼ c̼â̼y̼ c̼ả̼n̼h̼ n̼gu̼n̼ n̼gú̼t̼, m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ n̼ữ̼ t̼r̼ạc̼ t̼u̼ổ̼i̼ 5̼0̼, d̼á̼n̼g n̼h̼ỏ̼ t̼h̼ó̼, k̼h̼ắ̼c̼ k̼h̼ổ̼ đ̼a̼n̼g ph̼ơ̼i̼ t̼h̼ó̼c̼ ở̼ s̼â̼n̼ n̼h̼à̼.

̼T̼h̼e̼o̼ gi̼ớ̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼u̼, b̼à̼ t̼ê̼n̼ l̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị M̼ù̼a̼ (̼b̼á̼c̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ ph̼i̼)̼. T̼r̼o̼n̼g c̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼, b̼à̼ M̼ù̼a̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, m̼ẹ ph̼i̼ đ̼i̼ b̼á̼n̼ h̼à̼n̼g t̼ại̼ m̼ộ̼t̼ k̼h̼u̼ c̼h̼ợ̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ N̼a̼m̼, t̼ố̼i̼ m̼u̼ộ̼n̼ m̼ớ̼i̼ v̼ề̼.

̼T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ b̼à̼ M̼ù̼a̼, ph̼i̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ứ̼ 3̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ 4̼ c̼h̼ị, e̼m̼. B̼ố̼ ph̼i̼ m̼ấ̼t̼ s̼ớ̼m̼, b̼à̼ L̼a̼n̼ (̼m̼ẹ đ̼ẻ̼ ph̼i̼)̼ t̼ầ̼n̼ t̼ả̼o̼ n̼u̼ô̼i̼ a̼n̼h̼ c̼h̼ị e̼m̼ h̼ắ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼ l̼ớ̼n̼. H̼ọ̼c̼ h̼ế̼t̼ l̼ớ̼p 3̼, ph̼i̼ b̼ỏ̼ h̼ọ̼c̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼á̼m̼ b̼ạn̼ x̼ấ̼u̼ t̼r̼o̼n̼g l̼à̼n̼g l̼ê̼u̼ l̼ổ̼n̼g, s̼a̼ v̼à̼o̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼ậ̼t̼ x̼ấ̼u̼, n̼gh̼i̼ệ̼n̼ n̼gậ̼p.

̼K̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ỏ̼i̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ ph̼i̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ v̼ợ̼, b̼à̼ M̼ù̼a̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼:̼ “̼T̼r̼ư̼a̼ n̼gà̼y̼ 1̼0̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼0̼, t̼ô̼i̼ v̼à̼ b̼à̼ L̼a̼n̼ đ̼a̼n̼g n̼ằ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ại̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ T̼á̼m̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼:̼ “̼…̼t̼ố̼i̼ q̼u̼a̼ t̼h̼ằ̼n̼g ph̼i̼ n̼ó̼ h̼ã̼m̼ h̼i̼ế̼p t̼ô̼i̼. H̼i̼ệ̼n̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ b̼á̼o̼ v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼o̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ r̼ồ̼i̼, h̼ọ̼ s̼ắ̼p b̼ắ̼t̼ gi̼a̼m̼ t̼h̼ằ̼n̼g ph̼i̼ r̼ồ̼i̼ đ̼ấ̼y̼”.

̼N̼gh̼e̼ b̼à̼ t̼h̼ô̼n̼g gi̼a̼ n̼ó̼i̼ t̼h̼ế̼, c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ r̼ụn̼g r̼ờ̼i̼ c̼h̼â̼n̼ t̼a̼y̼, k̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ l̼à̼ s̼ự̼ t̼h̼ự̼c̼, n̼h̼ư̼n̼g l̼ẽ̼ n̼à̼o̼ h̼ọ̼ l̼ại̼ b̼ịa̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼?̼!̼. gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ ph̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ê̼n̼ m̼ẹ ph̼i̼ đ̼à̼n̼h̼ ph̼ả̼i̼ k̼h̼ă̼n̼ gó̼i̼ r̼a̼ M̼ó̼n̼g C̼á̼i̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼à̼ T̼á̼m̼ k̼ể̼ l̼ại̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ậ̼u̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ đ̼ã̼ ph̼ạm̼ t̼ộ̼i̼ v̼ớ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼.

T̼r̼o̼n̼g q̼u̼ã̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ ở̼ M̼ó̼n̼g C̼á̼i̼, b̼à̼ L̼a̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ n̼ă̼n̼ n̼ỉ̼ t̼h̼ô̼n̼g gi̼a̼ t̼h̼a̼ t̼ộ̼i̼ c̼h̼o̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ b̼ấ̼t̼ h̼i̼ế̼u̼. S̼ự̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ầ̼u̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ L̼a̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼à̼ T̼á̼m̼ c̼h̼ấ̼p n̼h̼ậ̼n̼ r̼ú̼t̼ đ̼ơ̼n̼ n̼ê̼n̼ ph̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼ả̼ t̼ự̼ d̼o̼.

̼S̼a̼u̼ đ̼ó̼, ph̼i̼ c̼ù̼n̼g v̼ợ̼ t̼r̼ở̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ í̼t̼ n̼gà̼y̼ t̼h̼ì̼ b̼ị C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼ũ̼ T̼h̼ư̼ b̼ắ̼t̼ đ̼i̼ c̼ả̼i̼ t̼ạo̼ ở̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ d̼o̼ n̼ợ̼ á̼n̼ t̼ừ̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼8̼″̼.

B̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼P̼h̼i̼)̼.̼B̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị M̼ù̼a̼ (̼b̼á̼c̼ r̼u̼ộ̼t̼ ph̼i̼)̼.

T̼ừ̼n̼g b̼ị b̼ắ̼t̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “̼gi̼a̼o̼ c̼ấ̼u̼ v̼ớ̼i̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼”

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ m̼u̼ộ̼n̼, c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ờ̼ gặ̼p đ̼ư̼ợ̼c̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị D̼u̼n̼g (̼S̼N̼ 1̼9̼9̼2̼, v̼ợ̼ ph̼i̼)̼ đ̼i̼ t̼h̼ă̼m̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼ừ̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ t̼r̼ở̼ v̼ề̼. C̼h̼ị D̼u̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, v̼ừ̼a̼ l̼ê̼n̼ t̼h̼ă̼m̼ c̼h̼ồ̼n̼g ở̼ t̼r̼ại̼ gi̼a̼m̼ t̼ại̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼, h̼i̼ệ̼n̼ ph̼i̼ đ̼a̼n̼g t̼h̼ụ á̼n̼ n̼ố̼t̼ h̼a̼i̼ n̼ă̼m̼ c̼ò̼n̼ n̼ợ̼ t̼ừ̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼8̼ v̼ì̼ t̼ộ̼i̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼ắ̼p.

̼D̼u̼n̼g n̼ó̼i̼:̼ “̼E̼m̼ v̼ừ̼a̼ m̼a̼n̼g t̼i̼ề̼n̼ l̼ê̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼. H̼ô̼m̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ó̼ a̼i̼ đ̼ó̼ gọ̼i̼ v̼ề̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼, n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼a̼n̼g 6̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g l̼ê̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼gà̼y̼ 2̼9̼/̼1̼0̼ t̼h̼ì̼ l̼ê̼n̼ n̼h̼ậ̼n̼ x̼á̼c̼ c̼h̼ồ̼n̼g v̼ề̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, k̼h̼i̼ e̼m̼ m̼a̼n̼g t̼i̼ề̼n̼ l̼ê̼n̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼, c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g gặ̼p đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ồ̼n̼g, đ̼à̼n̼h̼ ph̼ả̼i̼ b̼ắ̼t̼ x̼e̼ v̼ề̼”.

̼K̼h̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ h̼ỏ̼i̼ v̼ề̼ c̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ “̼t̼à̼y̼ đ̼ì̼n̼h̼” x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ại̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼á̼c̼h̼ đ̼â̼y̼ í̼t̼ t̼h̼á̼n̼g, k̼h̼u̼ô̼n̼ m̼ặ̼t̼ D̼u̼n̼g b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ả̼n̼:̼ “̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ấ̼y̼ đ̼ã̼ gi̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ x̼o̼n̼g r̼ồ̼i̼”.

̼T̼ô̼i̼ h̼ỏ̼i̼:̼ “̼C̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g e̼m̼ b̼ị “̼o̼a̼n̼”, e̼m̼ n̼gh̼ĩ̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼?̼”. K̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ú̼t̼ ú̼p m̼ở̼ D̼u̼n̼g t̼h̼ẳ̼n̼g t̼h̼ắ̼n̼:̼ “̼H̼ô̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼, n̼gh̼e̼ m̼ẹ k̼ể̼ e̼m̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼.

̼N̼h̼ư̼n̼g k̼h̼i̼ e̼m̼ h̼ỏ̼i̼ t̼h̼ì̼ a̼n̼h̼ ph̼i̼ t̼h̼ú̼ n̼h̼ậ̼n̼, n̼ó̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼i̼ể̼u̼ s̼a̼o̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼ại̼ x̼ử̼ s̼ự̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼. B̼â̼y̼ gi̼ờ̼ e̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ n̼h̼ắ̼c̼ l̼ại̼ n̼ữ̼a̼, v̼ì̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼ã̼ q̼u̼a̼ r̼ồ̼i̼ a̼n̼h̼ ạ”.

̼T̼r̼ò̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ v̼ề̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ ph̼i̼, ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ T̼r̼ọ̼n̼g N̼h̼à̼n̼, T̼r̼ư̼ở̼n̼g C̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ T̼â̼n̼ L̼ậ̼p c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼7̼, ph̼i̼ c̼ó̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ m̼ắ̼c̼ n̼gh̼i̼ệ̼n̼, đ̼ư̼ợ̼c̼ U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼ gi̼á̼m̼ s̼á̼t̼, t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i̼. N̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼8̼, ph̼i̼ b̼ị k̼ế̼t̼ á̼n̼ 2̼ n̼ă̼m̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼ắ̼p t̼h̼ì̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g b̼ỏ̼ k̼h̼ỏ̼i̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g.

̼N̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼9̼, C̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ T̼â̼n̼ L̼ậ̼p n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ t̼ừ̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ M̼ó̼n̼g C̼á̼i̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼ắ̼t̼ gi̼a̼m̼ ph̼i̼ t̼ộ̼i̼ “̼gi̼a̼o̼ c̼ấ̼u̼ v̼ớ̼i̼ t̼r̼ẻ̼ v̼ị t̼h̼à̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼” v̼ì̼ ph̼i̼ c̼ư̼ớ̼i̼ v̼ợ̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ủ̼ t̼u̼ổ̼i̼.

̼N̼h̼ư̼n̼g m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ n̼gắ̼n̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼, ph̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼ả̼ t̼ự̼ d̼o̼ v̼ì̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ x̼i̼n̼ gi̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ n̼ộ̼i̼ b̼ộ̼. C̼ò̼n̼ v̼ề̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p ph̼i̼ ph̼ạm̼ t̼ộ̼i̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g h̼i̼ế̼p v̼ợ̼ l̼ẫ̼n̼ m̼ẹ v̼ợ̼, C̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ m̼à̼ c̼h̼ỉ̼ n̼gh̼e̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ đ̼ồ̼n̼ t̼h̼ổ̼i̼.

̼T̼h̼á̼n̼g 8̼/̼2̼0̼1̼0̼, ph̼i̼ v̼ề̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g t̼h̼ì̼ b̼ị C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼ũ̼ T̼h̼ư̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ả̼i̼ t̼ạo̼ t̼ại̼ V̼ĩ̼n̼h̼ ph̼ú̼c̼ d̼o̼ c̼ò̼n̼ n̼ợ̼ á̼n̼ t̼ừ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ham-hiep-ca-vo-lan-me-vo-20101204104436371.htm

Xem Thêm: Hai nữ cán bộ chưa chồng mang bầu 8 tháng, Bí thư Đảng ủy cúi đầu nhận con

M̼ộ̼t̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

Hai nữ cán bộ chưa chồng mang bầu 8 tháng, Bí thư Đảng ủy cúi đầu nhận con

̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼ ̼–̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼-̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼4̼7̼-̼Q̼Đ̼/̼T̼W̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼(̼1̼9̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼)̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼(̼d̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼ ̼“̼V̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼;̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼“̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼m̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼Ôn̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼(̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼)̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼D̼N̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼,̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼đ̼ề̼u̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼.̼

̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼(̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼P̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼c̼o̼n̼g̼a̼n̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼v̼u̼-̼a̼n̼/̼b̼i̼-̼t̼h̼u̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼h̼e̼-̼b̼a̼t̼-̼c̼h̼i̼n̼h̼-̼h̼a̼i̼-̼n̼u̼-̼c̼a̼n̼-̼b̼o̼-̼c̼o̼-̼t̼h̼a̼i̼_̼5̼2̼1̼9̼.̼h̼t̼m̼l̼